Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - “Investeste in oameni!”

Web Content Display Web Content Display

Axa prioritară 2: "Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii"
Domeniul major de intervenţie 2.3 "Acces și participarea la formare profesională continuă"
Titlul proiectului: SMI SPO – Imbuntatirea sistemului managerial si informational al SPO.
Contract:  POSDRU/164/2.3/S/141701

Web Content Display Web Content Display

Beneficiarul si partenerii acestui proiect sunt urmatorii

Web Content Display Web Content Display

Cursuri

Web Content Display Web Content Display

Proiectul "Pregătește-te pentru un viitor mai bun!" vine cu o ofertă de 4 cursuri de calificare GRATUITE, autorizate de Autoritatea Naţională pentru Calificări, care se adresează unui grup ţintă format din 728 de angajaţi necalificaţi, cu un nivel redus de calificări sau calificări nerelevante pentru locul de muncă actual.

Avantajele participării la cursuri:

  • Competențele grupului țintă înregistrat sunt aduse mai aproape de necesitățile reale ale pieței muncii, în mod gratuit pentru participanţi;
  • Confirmarea absolvirii cursurilor urmate, în urma susținerii unui examen, prin intermediul certificatului de absolvire recunoscut de CNFPA (actual Autoritatea Națională pentru Calificări), pentru o anumită categorie ocupaţională;
  • Toți participanții înregistrati vor beneficia și de servicii de consiliere si orientare profesională specifică angajaților. Informarea și consilierea vocațională presupune identificarea nevoilor specifice ale grupului țintă și consilierea acestora în vederea dezvoltării abilităților și competențelor. In urma acestei activității, grupul țintă va fi orientat spre activitățile viitoare ale proiectului în funcție de profilul acestora: cursuri de calificare/recalificare.
  • La absolvirea cursului, se vor acorda subvenţii, astfel:

Subvenții

Valoare subvenţie/participant

Curs nivel 2

400 lei

Curs nivel 3

450 lei

 

Web Content Display Web Content Display

Descriere cursuri

 

1. ZIDAR, PIETRAR, TENCUITOR

Cod Clasificarea Ocupaţiilor din România

712205

Cod Nomenclatorul Calificărilor

7122.2.1

Nivel calificare (cf. Cadrului Naţional al Calificărilor 2013)

3

Ore de formare

720 (240 ore teorie si 480 ore practica)

Nivel studii

Învățământ general minim obligatoriu

Competențe obținute după absolvirea cursului:Comunicare şi numeraţie; Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei; Comunicare în limba modernă; Asigurarea calităţii; Dezvoltarea personală în scopul obţinerii performanţei; Igiena şi securitatea muncii; Lucrul în echipă; Structuri pentru construcţii; Planuri de structuri; Materiale pentru zidării şi tencuieli; Zidării simple din materiale diverse; Zidării simple, armate şi complexe; Tencuieli;Tencuieli uscate.

Descrierea ocupației

Zidarul, pietrar, tencuitor execută elemente de construcţii (pereţi portanţi, neportanţi, de compartimentare, stâlpi, arce, bolţi, cupole, canale, cămine, etc.) din zidării de complexităţi diferite folosind pietre naturale sau artificiale confecţionate din materiale arse (cărămizi, blocuri ceramice etc.) sau nearse (formate din amestecul unuia sau a mai multor materiale de bază cu un liant) sub formă de monolit sau de blocuri, prin aşezarea lor în rânduri orizontale şi îmbinarea lor după anumite reguli, folosind un liant (mortar) pentru legarea acestora, verifică şi corectează defectele de execuţie.

Zidarul, pietrar, tencuitor aprovizionează locul de muncă cu materiale, scule, unelte, dispozitive şi utilaje necesare, pregăteşte sculele, dispozitivele şi utilajele pentru lucru, prepară mortarele pentru zidării şi tencuieli.

De asemenea, zidarul, pietrar, tencuitor, pregăteşte suprafeţele elementelor de construcţii din zidărie de cărămidă sau beton, în vederea tencuirii (verifică abaterile, curăţă, trasează, umezeşte suprafeţele etc.) şi execută tencuirea elementelor de construcții prin aplicarea succesivă a mai multor straturi de mortar cu caracteristici fizice şi tehnice specifice care să asigure calitatea necesară, o protecţie bună şi un finisaj corespunzător scopului pentru care această lucrare se realizează.

 

2. MONTATOR PEREȚI ȘI PLAFOANE DIN GIPS-CARTON

Cod Clasificarea Ocupaţiilor din România

713406

Cod Nomenclatorul Calificărilor

7134.2.2

Nivel calificare (cf. Cadrului Naţional al Calificărilor 2013)

3

Ore de formare

720 (240 ore teorie si 480 ore practica)

Nivel studii

Învățământ general minim obligatoriu

Competente obținute dupa absolvirea cursului:Desfășurarea activității în echipă; Identificarea sarcinilor și planificarea activității; Comunicarea interactică la locul de muncă; Efectuarea unor calcule matematice simple; Aplicarea NTSM si PSI; Intocmirea necesarului de materiale utilizate în montajul pereților și tavanelor din gips-carton; Aplicarea procedurilor tehnice de executie și control a calității; Stabilirea procedeului de placare; Pregătirea operației de montare; Efectuarea lucrărilor de placare la pereți; Efectuarea lucrărilor de placare la tavane; Finisarea rosturilor.

Descrierea ocupației

Montatorii de izolaţii termice și acustice execută lucrări pentru asigurarea izolării termice și acustice în construcţii prin fixarea, lipirea, izolarea cu diferite materiale (plăci din gips-carton, vată minerală, beton celular, materiale plastice, plăci fibrolemnoase etc.) a pereţilor, planşeelor, traseelor, conductelor.

La montarea sistemelor din gips-carton, montatorul execută următoarele operaţii, care implică responsabilitate şi deprinderi practice:analizează si verifică starea tehnică a suprafeţelor de construcţie de care se va face prinderea sistemelor de gips-carton;trasează peretele sau tavanul;verifică orizontalitatea sau verticalitatea, planeitatea;execută montajul structurii metalice a sistemului de gips-carton;execută fonoizolarea sau termoizolarea;execută placarea cu gips-carton;execută chituirea rosturilor dintre plăci; verifică gradul de degradare a elementelor de construcţie de care se face prinderea sistemului de gips-carton;stabileşte furniturile de prindere;citeşte si interpretează detaliile de execuţie din desenul tehnic;determină abaterile tehnologice a elementelor de construcţie existente și de care va face prinderea sistemelor de gips-carton;trasează și fixează reperele pentru construcţia structurii metalice;transportă materiile prime și materialele de la magazie;revizuieşte întreaga lucrare.

 

3. TEHNICIAN DEVIZE ȘI MĂSURĂTORI

Cod Clasificarea Ocupaţiilor din România

311215

Cod Nomenclatorul Calificărilor

3112.3.4

Nivel calificare (cf. Cadrului Naţional al Calificărilor 2013)

4

Ore de formare

1080 (360 ore teorie si 720 ore practica)

Nivel studii

studii medii

Competențe obținute după absolvirea cursului: Comunicare în limba oficială; Comunicare în limbi străine; Competențe de bază în matematică, știinte și tehnologie; Competențe informatice; Competența de a învăța; Competențe sociale și civice; Competențe antreprenoriale; Competența de exprimare culturală; Organizarea locului de muncă; Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență; Aplicarea normelor de protecție a mediului; Asigurarea calității lucrărilor executate; Intreținerea echipamentelor de lucru; Realizarea documentării privind prețurile pieței; Efectuarea antemăsurătorilor; Intocmirea devizelor; Intocmirea situațiilor de lucrări pentru decontarea plăților; Monitorizarea stadiului de realizare a lucrărilor de construcții.

Descrierea ocupatiei

Calificarea tehnician devize şi măsurători în construcţii, este practicată de persoanele care lucrează în domeniul construcţiilor în cadrul companiilor care execută lucrări pentru toate tipurile de construcţii civile, industriale, edilitare şi de uz gospodăresc, agrozootehnice, hidrotehnice, îmbunătăţiri funciare etc. Aceşti specialişti realizează măsurători ale lucrărilor, atât pe teren, la locul de punere în operă, cât şi pe baza documentelor de execuţie, întocmesc baze de preţuri, caiete de măsurători, încadrează cantităţile de lucrări în articole de deviz, întocmesc devize şi situaţii de plată, calculează costul final al investiţiilor, consumurile specifice ale acestora, stabilind în timp real încadrarea în graficele de lucrări.

Tehnicienii au un grad ridicat de autonomie în unele situaţii de lucru, în timp ce în alte contexte specifice se află sub coordonarea nemijlocită a directorului companiei, a directorului de producţie şi a şefului de şantier. Pentru realizarea atribuţiilor de la locul de muncă ei colaborează în mod curent cu factorii de decizie din cadrul companiilor în care lucrează şi cu reprezentanţii unor servicii diverse, în funcţie de modalitatea internă de organizare a companiilor.

 

4. TEHNICIAN CONSTRUCȚII

Cod Clasificarea Ocupaţiilor din România

Grupa de baza 3112 face parte din:

Grupa majora 3 - Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic

Subgrupa majora 31 - Specialisti asimilati in stiinta si inginerie

Grupa minora 311 - Tehnicieni in stiinte ingineresti

Cod Nomenclatorul Calificărilor

3112.3.3

Nivel calificare (cf. Cadrului Naţional al Calificărilor 2013)

4

Ore de formare

1080 (360 ore teorie si 720 ore practica)

Nivel studii

studii medii

Competențe obtinute după absolvirea cursului: Comunicare şi numeraţie; Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei; Comunicare în limba modernă; Managementul calităţii; Dezvoltarea personală în scopul obţinerii performanţei; Igiena şi securitatea muncii; Lucrul în echipă; Tranziţia de la şcoală la viaţa activă; Rezolvarea de probleme; Legislaţia în construcţii şi instalaţii; Întocmirea documentaţiei tehnico-economice în construcţii şi instalaţii; Organizarea lucrărilor de construcţii şi lucrări publice; Elemente de proiectare în construcţii şi lucrări publice; Planuri de construcţii şi lucrări publice; Elemente de proiectare în construcţii şi lucrări publice; Calitatea în construcţii şi lucrări publice; Măsurători în construcţii şi lucrări publice; Devize şi gestionarea lucrărilor în construcţii şi lucrări publice; Coordonarea proceselor tehnologice de execuţie construcţii şi lucrări publice.

Descrierea ocupației:

Tehnicienii constructori execută sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării ingineriei civile, proiectării, construcțiilor, exploatării, întreținerii și reparării clădirilor și altor structuri, cum ar fi alimentarea cu apă și sistemele de tratare a apelor reziduale, poduri, drumuri, baraje și aeroporturi.

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:

  • Copie BI/CI
  • Copie certificate naştere
  • Copie certificat căsătorie (în cazul femeilor)
  • Copie act de studii
  • Adeverință salariat;
  • Adeverință medicală;

 

You do not have the roles required to access this portlet.

Newsletter Newsletter

Inregistrare Inregistrare

Contact Contact

ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE MATERIALE DE CONSTRUCŢII DIN ROMÂNIA
Nume strada: Strada Ing. Vasile Cristescu, Nr. 3, Sect. 2, Bucureşti
E-mail: office@apmcr.org
Tel: +40-21-3213232
Fax: +40-21-3211236